Definicje

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany w celu złożenia Konta, zamieszczony na Stronie Sklepu.

Formularz zamówienia – formularz wypełniany w celu złożenia Zamówienia przez Kupującego, zamieszczony na Stronie Sklepu.

Konto – podstrona witryny www.lamopn.pl, w której Kupujący może zarządzać swoimi danymi osobowymi, kontrolować i obserwować stan realizacji Zamówienia.

Kupujący – osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep – Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.tulituli-baby.pl

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu

Strona internetowa: witryna www.tulituli-baby.pl

Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, wyrażone w formie elektronicznej bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep.

Regulamin sklepu określa zasady zakupów w sklepie www.tulituli-baby.pl

Rozdział I Postanowienia wstępne
1. Kupujący akceptuje Regulamin.

2. Regulamin określa, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, poprzez Stronę internetową Sklepu.

3. Umowy o których mowa w Regulaminie zawierane są wyłącznie w języku polskim

4. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

 • telefonicznie: 532 103 926
 • e-mailem: sklep@tulituli-baby.pl
 • pocztą tradycyjną: TuliTuli BABY Justyna Pociask, Glinik 31, 39-106 Łączki Kucharskie
 1. Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju, chyba że w opisie produktu określono inaczej.

  7. Dane techniczne i użytkowe Produktów oferowanych przez Sklep są zgodne z danymi technicznymi i użytkowymi producentów Produktów, chyba że w opisie określono inaczej. Zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu są zdjęciami rzeczywistymi konkretnych Produktów, w określonych przypadkach są to zdjęcia poglądowe.

  8. Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zakupionych w Sklepie Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  9. Klient Sklepu w celu zawarcia ze Sklepem Umowy powinien mieć dostęp do łącza internetowego.

  10. W celu prawidłowego pod względem technicznym zawarcia Umowy niezbędne jest korzystanie przez Kupującego z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x, lub ich nowszych wersji. Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024×768.

  Rozdział II
  Procedura zakupu

  1. Kupujący składa Sprzedającemu Zamówienie wypełniając Formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej i przesłania go do Sklepu. Formularz zamówienia wypełnia się podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.

  2. Wybór zamawianych przez Kupującego towarów jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka, który zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ilość dni na wysyłkę w czasie których sprzedający jest zobowiązany wysłać zamówiony Produkt, cenę jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów, kosztów oraz terminu dostawy, a także rabatu zamówieniowego.

  3. W następnym kroku Kupujący ma możliwość kontynuować dalsze zakupy dodając je do koszyka, bądź też zamówić Produkt przechodząc bezpośrednio do Zamówienia.

  4. Zamówienie Produktu przez Kupującego odbywa się:

 • Po zalogowaniu, jeżeli Kupujący posiada Konto w Sklepie
 • Po założeniu Konta osobistego w Sklepie
 1. Rejestracja Kupującego odbywa się na podstawie danych wpisywanych w Formularzu rejestracyjnym i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

  6. W przypadku, kiedy Kupujący dokonuje zakupu jako użytkownik niezarejestrowany zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do dokonania doręczenia Produktu, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu i ostatecznego potwierdzenia Zamówienia.

  7. Sprzedający akceptuje i potwierdza Zamówienie złożone przez Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Przez potwierdzenie rozumie się, że Sprzedający przyjął Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane Kupującemu adres na e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.

  8. W razie wykrycia przez Sprzedającego błędów w złożonym przez Kupującego zamówieniu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich wyjaśnienia i weryfikacji.

  9. Kupujący ma prawo do weryfikacji swojego zamówienia jedynie do czasu, gdy Produkt nie został jeszcze wysłany.

  10. Umowa między Sprzedającym a Kupujący zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  11. Zamówienia Kupujący mogą składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa klientów odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 – 17:00 za wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

  Rozdział III
  Płatności i dostawa

  1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i w kwocie brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są doliczane na zasadach określonych w regulaminie i podane na stronie Sklepu.

  2. Kupujący wraz z przesyłką lub osobnym listem poleconym otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

  3. Kupujący w czasie zamówienia produktu wybiera jedną z poniższych form płatności:

 • za pobraniem – należność za Produkt i przesyłkę uiszcza kurierowi przy odbiorze przesyłki
 • przelewem – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto 72 9171 0004 0002 9450 2000 0010
 • PayU – Blik, karta, itd. – 
 1. Koszty dostawy są każdorazowo wyliczone i wskazywane na stronie Sklepu poprzez wykonanie czynności „dodaj do koszyka” oraz określenie warunków i zasad dostawy.

  5. W przypadku jednoczesnego Zamówienia przez Kupującego więcej niż jednej sztuki Produktu koszt dostawy może być indywidualnie negocjowany i obniżony. Kupujący w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów dostawy.

  6. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomaty InPost według cennika podanego na stronie Sklepu.

  7. Termin dostawy wynosi 5 dni chyba, że Kupujący i Sprzedający w drodze indywidualnej rozmowy ustalili termin dłuższy. Termin dostawy jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, przy przesyłce za pobraniem, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

  8. Przy odbiorze przesyłki w przypadku doręczenia jej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości, niekompletności Zamówienia lub niezgodności przedmiotu doręczenia z Zamówieniem, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu prawidłowego dokonania dostawy zamówionego Produktu.

  Rozdział IV
  Odstąpienie od Umowy i zwrot Produktu

  1. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym przedmiocie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania Zamówienia.

  2. Odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Kupujący poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: TuliTuli BABY Justyna Pociask, Glinik 31, 39-106 Łączki Kucharskie
  lub na adres e-mail: sklep@www.tulituli-baby.pl.

  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu znajduje się na stronie Sklepu oraz jest dostępny na żądanie Kupującego.

  4. W razie odstąpienia od umowy przez Kupujący umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszty odesłania towaru do Sklepu ponoszone są przez Kupujący.

  5. Zwrot pieniędzy odbywa się na konto bankowe wskazane przez Kupującego. 

  Rozdział V
  Reklamacje i gwarancja

  1. Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. Dopuszcza się jednak wcześniejsze poinformowanie Sprzedającego telefonicznie o złożeniu reklamacji. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

  2. Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są fabrycznie nowe i jeżeli jest to wyraźnie określone w szczegółowym opisie towaru – są objęte gwarancją producenta.

  Rozdział VI
  Ochrona danych osobowych

  1. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.

  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2016

  3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka plików COOKIES


Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór.

 

1.    Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies.

2.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

3.    Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie.


W ramach serwisu wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

 • na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 • zapewnić bezpieczeństwo poprzez np. wykrywanie nadużyć,
 • gromadzić informacje o sposobie korzystania z serwisu,
 • na „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. wybrany język, region, z którego pochodzi internauta itd.,
 • na dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych, dostosowanych do jego zainteresowań.


Więcej informacji o plikach cookies na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl


Pliki cookies w przeglądarkach internetowych


Sposób zmiany ustawień plików cookies może być uzależniony od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. W każdej przeglądarce w zakładce „Pomoc” znajdują się informacje na temat plików cookies.

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.


Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
 • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
 • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
 • wybrać zakładkę „Prywatność”;
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
 • następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
 • kliknąć ikonę „Prywatność”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.


Pliki cookies w programie Adobe Flash Player 

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

 

 

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych

Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych.

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.